ای که چون خورشید عالم تاب ما را روشنایی داده ای


وزسبوی کوی یارت هم نشانی داده ای

 

کی شود ما هم به سویت هِی کنیم

 

اسب امیدی که بر این دل ز ساقی داده ای